top of page
Search
  • Writer's pictureSolar Focus - סולאר פוקוס

איך מקבלים כסף מזה?

לאחר שיוסי הבין כיצד המערכת עובדת, הוא מעוניין להבין כיצד מקבלים מאנרגיה סולארית כסף.

בשלב הראשון של כל מערכת סולארית, צריך להגיש בקשה למכסה של חברת החשמל (נטפל עבורכם בבירוקרטיה וברישוי), כאשר קיבלנו אישור מכסה אנחנו בעצם חתומים על חוזה מול חברת החשמל ל-25 שנה לייצור חשמל בתעריף שנקבע. התעריף כיום הוא 0.48 ש''ח לקוט"ש לבתים פרטיים. זאת אומרת שעל כל קילו וואט שעה שייצרנו אנחנו נקבל 0.48 ש"ח מחברת החשמל, ללא קשר לריבית במשק, ללא הצמדה למדד. המחיר הזה הוא המחיר הסופי אשר נקבל ל25 שנה. מחיר זה מאפשר לנו למכור חשמל ברווח לחברת החשמל.


וכמה מרוויחים מזה?

השקעה באנרגיה סולארית נחשבת בעולם הפיננסים כתשואה בלתי נתפסת, ביחס בין הסיכון לרווח. על השקעה בטוחה עם גיבוי חוזי מחברת החשמל יכולה להגיע גם ל20% תשואה.

דוגמא מספרית על תשואת ההשקעה באנרגיה סולארית:

מערכת על גג בגודל של 500 מ"ר, תניב תמורה בגובה

של כ- 50,000 ₪ בשנה, כ-1.17 מיליון ₪ ב-25 שנה.


עלות המערכת הינה ההוצאה העיקרית לכל אורך חייה וההשקעה תוחזר תוך כ- 6 שנים +- מיום ההתקנה.


קבלת התשלומים על הייצור מחברת החשמל

ישנן כמה אפשרויות לאופן קבלת התשלומים מחברת החשמל-

על פי אמות המידה הנוכחיות של רשות החשמל ישנן שתי שיטות התחשבנות:


• הזרמה - החשמל המיוצר ע"י המערכת משמש לצריכה עצמית של הבית, ועודפים מוזרמים לרשת החשמל. בשיטה זו לא צריך להתקין מונה ייצור, והחישוב הכלכלי ללקוחות מבוסס על חסכון בצריכת החשמל הביתי, ומכירת עודפי החשמל לרשת החשמל בתעריף הידוע. במודל זה נחסך תשלום המע"מ.

• ייצור - במודל זה הלקוח יקבל תשלום עבור כלל ייצור החשמל שהמערכת תייצר לפי התעריף הידוע, וצריכה מרשת החשמל והן צריכה מהמערכת יחושבו לפי תעריף הצריכה. (כאשר המערכת היא בהספק מותקן גדול מ22.5 ק"ו התעריף הוא 0.41 ש"ח ובקטגוריה זו חובה להתקין מונה ייצור.


במהלך תהליך הקמת המערכת, יועץ סולארי מקצועי יסביר לכם איזו שיטת התחשבנות עדיפה עבורכם. נבדוק את נתוני צריכת החשמל, גודל החיבור הקיים, סוג הגג, גודלו של הגג ופרמטרים סביבתיים. לפי נתונים אלה אנחנו מבצעים תכנון מקיף של המערכת, פנאלים, חשמל ומכניקה. וזאת על מנת לאפשר לכם לקבל מערכת שממקסמת את יכולותיו של הגג ותפוקה מקסימלית עבורכם.


לאחר שבחרנו שיטת התחשבנות - התהליך הוא כדלהלן:


1. חברת החשמל קוראת את מונה הייצור (כאשר קוראים את מונה הצריכה).

2. חברת החשמל מוציאה המלצת חשבון לפי כמות הקילו וואט שהמערכת ייצרה ותעריף המכסה אליה נרשמתם (כאשר מקבלים את חשבון החשמל החודשי/דו חודשי).

3. אתם מוציאים חשבונית מס על הסכום שחברת החשמל הוציאה את המלצת החשבון ושולחים לחברת חשמל

4. חברת החשמל משלמת ישירות לחשבון שלכם אותו סיפקתם בהקמת הספק תוך 60 יום.

כדי לייעל את התהליך חברת החשמל מאפשרת לכל התהליך להתנהל דיגיטלית דרך המערכת של ניפנדו.


איך עובד עניין המיסוי?

לאחר שיוסי הבין כיצד מקבלים מהמערכת כסף, הוא התחיל להתעניין כיצד עובד עניין המיסוי.

שכירים-

ב2016 ועדת הכספים של הכנסת אישרה לשכירים בעלי מערכות סולאריות, פטור מחובת פתיחת תיק במע”מ ובמס הכנסה.

עצמאים ועסקים-

תחילה, צריך להקים ספק מורשה מול חברת החשמל. תהליך זה דורש מילוי ושליחת הטפסים הבאים (כמובן שאנחנו נעשה אותו עבורכם):

· תעודת עוסק מורשה.

· אישור על ניקוי מס במקור.

· צילום חשבונית לדוגמא של העסק.

· אישור על ניהול חשבון הבנק.

· צילום צ׳ק תואם לחשבון הבנק בטופס הספקים.

· טופס ספקים מלא.תמריצי הממשלה:


משום שהמדינה התחייבה על יעד של ייצור 30% אנרגיה ב2030 מאנרגיות מתחדשות וכיום אנחנו עומדים על איזור ה8%, העבירו בממשלה חוק עידוד השקעה באנרגיות מתחדשות אשר מאפשר שני מסלולי הטבות:

מסלול פטור ממס – סכום הכנסות הצפוי מכלל המתקנים שברשות הלקוח אשר אינו עולה על 24,000 ₪ ללא מע”מ בכל שנת מס.

ומסלול מס מופחת- המיסוי על התקבולים יסתכם בכ-10% מכלל המתקנים שברשות הלקוח אשר כל עוד אינו עולה על 99,006 ₪ ללא מע״מ בכל שנת מס.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page