top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תסולאר פוקוס - Solar Focus

היתרי בנייה - מערכות אנרגיה סולארית.

איך מקבלים היתר? מבקש ההיתר יגיש לוועדה המקומית בקשה להיתר בצירוף מפרט שיהיו חתומים על ידי המבקש, עורך הבקשה, מתכנן שלד הבניין, האחראי לביצוע השלד, בעל הזכות בנכס, האחראי לביקורת. לבקשה יצורפו בנוסף, מפות, תשריט ותוכניות בניה וישולמו האגרות הנדרשות.

למי מגישים את הבקשה להיתר? הבקשה להיתר מוגשת לרשות הרישוי המקומית שמענה ברשות המקומית. רשות הרישוי המקומית לא תיתן את ההיתר, אלא אם כן העבודה או השימוש שבעדה מבוקש ההיתר מתאימים לתכניות הנוגעות למקום המקרקעין לגביו מבוקש ההיתר ולתקנות אחרות לפי חוק התכנון והבניה. מה הסנקציות המוטלות בגין בניה ללא היתר? ככלל, על פי החוק המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר, דינו – קנס או מאסר שנתיים, ובעבירה נמשכת – קנס נוסף מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב מהוועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו. בנוסף, רשאי בית המשפט לצוות שהבניין או אותו חלק ממנו שנבנו ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית ייהרס, יפורק או יסולק על ידי הנאשם או על ידי הועדה המקומית תוך חיוב הנאשם בהוצאות הביצוע. בית המשפט רשאי עוד, לתת צו לשינוי מבנה, צו סגירה, צו איסור שימוש וצו להתאמת הבניה או השימוש להיתר או לתכנית. האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי".

היתר בנייה למערכת הסולארית היתר זה נקרא היתר לעבודה מצומצמת, ההליך עצמו קצר יותר והרשויות באות לקראת מי שמבקש להקים מערכות סולאריות. בלשון התקנות – הקמת מתקן פוטו וולטאי (פוטו-אור, וולט-חשמל). בהליך הגשת הבקשה אדריכל בודק מהו היתר הבנייה שניתן למבנה. לפי ההיתר הקיים נכין עבורכם תכנית הצבה, ונמקם בשרטוט את המערכת הסולארית על גג המבנה שקיים בהיתר. הבקשה לעבודה מצומצמת, הנקראת "גרמושקה" בלשון העם (אקורדיון ברוסית- בגלל צורת הקיפול של הנייר). בהגשה זו מציגים את תכנית הגג יחד עם חתכים וחזיתות מתאימים ובהם מופיעה המערכת הסולארית.

מנהל מקרקעי ישראל – פטור מבקשת היתר יש לך היתר בנייה למבנה? מנהל מקרקעי ישראל החליט שאין צורך גם בקבלת היתר מהמנהל – ונתן פטור מבקשת היתר להקמת מערכת סולארית על מבנה, לחצו על התמונה לצפייה בהחלטת המנהל:

ייצרן חשמל סולארי בינוני – חווה סולארית מערכת סולארית גדולה המותקנת על קרקע, (ולא על גג מבנה). למעשה מקימים מפעל לייצור חשמל ירוק, הדורש אישורים רבים יותר ממערכת רגילה. תהליך זה מורכב יותר וכולל אישור לייעוד הקרקע, אישור וקבלת רישיון עקרוני למערכת מהרשויות. תהליך זה מורכב הרבה יותר, אורך יותר זמן, ודורש משאבים שונים. התקנות משתנות מעת לעת, למידע נוסף מוזמנים לפנות לנציג החברה.

פניות, שאלות ותשובות לדוגמא: "ברשותי ביית קרקע, אני רוצה מערכת סולארית שתשמש גם כפרגולה" תשובה: קירוי פרגולה מוגדר כקירוי חלקי ולא מלא של המשטח המקרה. מערכת סולרית מקרה את מה שמתחתיה וקשה לקיים את התנאים שמגדיר החוק לפרגולה. ישנן רשויות שהתרו שימוש ביריעות פוטו וולטאיות כקירוי לפרגולה. אנו תקווה שהרשיות יקלו בנושא קירוי פרגולות – אולם יש לזכור שזוית הטייה נכונה למערכת תפגע בצורת הפרגולה.

"ברשותי דונמים רבים של קרקע חקלאית, ברצוני להקים מערכת ואפילו חווה סולארית על הקרקע" תשובה: כאמור אישור קרקע חקלאית לייעוד של ייצור חשמל "יצרן בינוני", הינו הליך שייקח זמן רב. "ברשותי סככה חקלאית ישנה, לול שנבנה לפני ארבעים שנה, מה עושים?" תשובה: בשלב ראשון, יש לבדוק ברשות המקומית באם יש לסככה היתר בנייה. במידה ואין, יש הפונים לרשויות ומבקשים "היתר בנייה בדיעבד" למבנה. לאחר קבלת היתר הבנייה, ניתן להתחיל בקבלת היתר לעבודה מצומצמת להקמת מערכת פוטו וולטאית.

צפייה 10 תגובות

Commentaires


bottom of page